Enter your keyword

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ OFİS

Adres: Şerifali Mah. Açıkyüz Sok. No:35 Ümraniye/İSTANBUL 34755

Telefon: +90(216) 344 86 74 (pbx)

Fax: +90(216) 523 04 79

E-Posta: info@atlantismuhendislik.com

KONYA OFİS

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. No:34 Daire Kapı No:34 Ömer Atiker 1 OSGB Karatay/KONYA  42050

Telefon: +0(332) 503 16 49 (pbx)

Cep: +0(549) 461 27 70

E-Posta: info@atlantismuhendislik.com

YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR – ROMANYA

FİRMA: GAMMA DEUTSCH – KONZEPT S.R.L.

Adres: B-DUL TIMISOARA, NR. 26, CAMERA 15, SECTOR 6, BUCURESTI /ROMANIA

Telefon: +40 751 266 260

E-mail: office@gammat.ro

İLETİŞİM FORMU

  TÜM SORULARINIZ İÇİN BİZE YAZIN

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

  ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

  ATLANTİS MÜHENDİSLİK GOLF PEY. TARIMSAL SULAMA SİS. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (ATLANTİS MÜHENDİSLİK)” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”)  Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.

  İşbu aydınlatma metniyle işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

  VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

  Şirket Unvanı                       : ATLANTİS MÜHENDİSLİK GOLF PEYTARIMSAL SULAMA SİS. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

  İletişim Adresi                     : Şerifali Mah.Açıkyüz Sk. No:35 Ümraniye_İSTANBUL

  Telefon No                            :+90 216 344 86 74

  Fax                                         :+90 216 523 04 79

  E-Posta adresi                     : info@atlantismuhendislik.com

  KEP Adresi                           : atlantismuhendislik@hs03.kep.tr

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

  KİŞİSEL VERİ

  KimlikAd soyad, TC kimlik no, ana baba adı, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer Uyruk/Vatandaşlık bilgisi Unvan Doğum tarihi Doğum yeri İmza

  Nüfus cüzdanı seri sıra no Pasaport no

  İletişimE-posta adresi, İletişim adresi, Telefon no, Mesaj,adres Bulunduğu yerin konum bilgileri Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) Faks numarası
  Müşteri İşlemFatura bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi
  Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalar, Dava dosyasındaki bilgiler
  FinansVergi dairesi, IBAN,Banka Bilgileri
  Görsel ve İşitsel kayıtlarGörsel ve İşitsel kayıtlar

   

  KİŞİSEL VERİLERİNİZ AŞAĞIDAKİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA İŞLENECEKTİR;

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR (HERKESE AÇIK ORTAMLARDA PAYLAŞIMLAR)

  Görsel Ve İşitsel Kayıtlar şeklindeki kişisel verileriniz şirketimize ait web sitesi, sosyal medya hesapları, bülten, broşür, şirket panoları gibi herkese açık ortamlarda aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  Kişisel Verileriniz gerekmesi halinde KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kişi gruplarına yine aşağıdaki amaçlar ile aktarılabilecektir.

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Gelir İdaresi Başkanlığı, Adli ve İdari Makamlar vb. )

  Tedarikçilere (Avukatlık Ofisi, Mali Müşavirlik, Bilgi İşlem Firması, Denetim ve Danışmanlık Firmaları)

  Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Bankalar)

  Hissedarlara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara (Grup Şirketleri vb.)

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

   

  KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz, Tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve Veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Herkese açık ortamlarda paylaşımlar) bilgileriniz , KVKK ’nın “5/1 Açık Rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

  Diğer kişisel verileriniz ise, Kanun ‘un “5/2-a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “5/2-ç) Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “5/2-c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “5/2-f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddeleri hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

  İLGİLİ KİŞİNİN 11’İNCİ MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun ’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU YÖNTEMİ

  Kanun’ un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre https://www.atlantismuhendislik.com  adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Atlantis Mühendislik İlgili Kişi Başvuru Formu