Enter your keyword

CV GÖNDER

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ATLANTİS MÜHENDİSLİK GOLF PEY.TARIMSAL SULAMA SİS. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ(ATLANTİS MÜHENDİSLİK)” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”)  Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.

İşbu aydınlatma metniyle işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket Unvanı                        : ATLANTİS MÜHENDİSLİK GOLF PEYTARIMSAL SULAMA SİS. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Mersis No                              : 0102009251100012

İletişim Adresi                        : Şerifali Mah.Açıkyüz Sk. No:35 Ümraniye_İSTANBUL

Telefon No                            :+90 216 344 86 74

Fax                                         :+90 216 523 04 79

E-Posta adresi                       : info@atlantismuhendislik.com

KEP Adresi                             : atlantismuhendislik@hs03.kep.tr

 

İşlenen kişisel verileriniz ve işleme amaçları

 

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri
KimlikAd soyad,  Doğum tarihi, Doğum yeri
İletişimİletişim adresi, Telefon no, E-posta adresi
Mesleki DeneyimDiploma bilgileri,  Meslek içi eğitim bilgileri, Gidilen kurslar, Sertifikalar, İş deneyimler

 

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla şirketimizin diğer departmanları,  iştirak ve bağlı ortaklıklar (grup şirketlerimiz) ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya Veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla KVKK ’nın “5/1) Açık Rıza” , “6/2 Açık Rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

 

İlgili Kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun ’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

İlgili Kişi Başvuru Yöntemi

Kanun’ un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre  https://www.atlantismuhendislik.comadresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLER AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ATLANTİS MÜHENDİSLİK GOLF PEYTARIMSAL SULAMA SİS. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ(ATLANTİS MÜHENDİSLİK)”) tarafından tarafıma “ Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda ATLANTİS MÜHENDİSLİK tarafından işlendiği belirtilen bana ait Kimlik, İletişim, Mesleki deneyim kişisel verilerimin, yine aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına,

 

 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini ……………………………………………………………………………………. (el yazısı ile okudum anladım yazılacak)

 

Özgür İrademle;

☐  Onay Veriyorum

☐  Onay Vermiyorum

 

 

 

İlgili Kişinin;

Adı Soyadı

İmzası

 

 

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI